I. Informacje dla studentów III roku I stopnia i II roku II stopnia w roku 2016/2017 chcących przystąpić jeszcze do projektu: 

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – należy wydrukować w jednym egzemplarzu, wypełnić i podpisać (pobierz).

2. Załącznik nr 7 do umowy - należy wydrukować dwustronnie w jednym egzemplarzu, wypełnić i podpisać (pobierz).

3. Załącznik nr 5 do umowy - należy wydrukować w jednym egzemplarzu, wypełnić i podpisać (pobierz).

4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - należy wydrukować w jednym egzemplarzu, wypełnić i podpisać (pobierz).

5. Zakres danych do SL2014 - należy wydrukować w jednym egzemplarzu, wypełnić i podpisać (pobierz). 

Dodatkowa instrukcja wypełniania załącznika:

a) Wypełniamy jako student na moment przystąpienia do projektu.

b) Wykształcenie: dla studentów I stopnia - zaznaczamy ponadgimnazjalne, dla II stopnia - zaznaczamy wyższe.

c) Status osoby na rynku pracy: zaznaczamy tylko osoba bierna zawodowo, w tym osoba ucząca się.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PODPISANIU DOKUMENTU!!

 

Wszystkie w/w dokumenty Student dostarcza jak najszybciej do Biura Projektu – WMII UŁ, pok. A335. 

 

II. Informacje dla studentów z roku 2015/2016 i 2016/2017 zakwalifikowanych do odbycia stażu w ramach projektu

1. Lista rankingowa:

a) Lista osób zakwalifikowanych do odbycia stażu w ramach projektu (I rekrutacja-maj 2016) (pobierz).

b) Lista osób zakwalifikowanych do odbycia stażu w ramach projektu (II rekrutacja-październik 2016) (pobierz).

c) Lista osób zakwalifikowanych do odbycia stażu w ramach projektu (III rekrutacja- marzec 2017) (pobierz).

 

2. W związku z podpisaną z NCBiR w dniu 14.06.2016 r. Umową o dofinansowanie projektu, staże w ramach projektu mogą rozpocząć się najwcześniej od dnia 01.07.2016 r.

 

3. Osoby, które obecnie kończą studia, a chcą odbyć staż powinny doprowadzić do podpisania umowy stażowej przed obroną. Staż powinien odbyć się niezwłocznie po zakończeniu studiów tj. zgodnie z umową stażową, jednak powinien się odbyć do końca roku kalendarzowego. Nie można odłożyć realizacji stażu np. o pół roku po zakończeniu studiów. 

 

4. Jeżeli wymaga tego pracodawca to zgłaszamy się niezwłocznie do Biura projektu – WMII UŁ, pok. A335 po zaświadczenie o zakwalifikowaniu do projektu (pobierz).

 

5. Przed rozpoczęciem stażu każdy Student-stażysta zobowiązany jest odbyć wstępne badania lekarskie w wyznaczonej placówce zdrowia.

Wybranym wykonawcą badań w ramach projektu jest: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Profilaktyka i Zdrowie, ul. Zgierska 2/8, 91-002 Łódź, tel. 42 659 59 59, 509 175 675.

Link i kontakt do Poradni:

http://www.profilaktykaizdrowie.pl/kontakt_i_godziny_przyjec.html

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00.

Ustalony obowiązkowy zakres badań w ramach podpisanej  umowy z wykonawcą badań obejmuje:

- badania podstawowe: lekarskie badanie profilaktyczne z orzeczeniem; badania laboratoryjne: w tym morfologia krwi i badanie ogólne moczu; badanie okulistyczne; badanie słuchu

- ewentualne badania dodatkowe i konsultacje lekarzy specjalistów niezbędne dla lekarza orzekającego przed wydaniem zaświadczenia, wynikające z charakterystyki stanowiska pracy

Uwaga! na badania laboratoryjne (krew i mocz) należy zgłaszać się na czczo w godzinach 08.00-11.30.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie się do Biura projektu - WMII UŁ, pok. A335 celem odbioru skierowania na badania profilaktyczne.

Uzyskane w ramach badań orzeczenie lekarskie należy dostarczyć niezwłocznie do Biura projektu - WMII UŁ, pok. A335, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia rozpoczęcia stażu.

Niezłożenie orzeczenia lekarskiego skutkuje nie wypłaceniem stypendium motywacyjnego.

 

6. W związku z realizowanym projektem "Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują" i nowym systemem teleinformatycznym SL2014 proszę o wydrukowanie w jednym egzemplarzu, wypełnienie i podpisanie załączonego dokumentu  - Zakres danych do SL2014 (pobierz). 

Wypełniony i podpisany dokument należy przesłać elektronicznie (scan) lub donieść NIEZWŁOCZNIE (max. do 10.09.2016) do Biura projektu - WMII UŁ, pok. A335. 

Dodatkowa instrukcja wypełniania załącznika:

a) Wypełniamy jako student na moment przystąpienia do projektu czyli status na dzień 01.05.2016 r. 

b) Wykształcenie: dla studentów I stopnia - zaznaczamy ponadgimnazjalne, dla II stopnia - zaznaczamy wyższe.

c) Status osoby na rynku pracy: zaznaczamy tylko osoba bierna zawodowo, w tym osoba ucząca się.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PODPISANIU DOKUMENTU!!

 

7. Zgłaszamy się do wybranych pracodawców z formularzami: Umowa stażowa i Regulamin odbywania staży + załączniki (Umowa i Regulamin - pobierz: wersja doc, wersja pdf) celem podpisania Umowy.

UWAGA! od 01.01.2017 r. umowy stażowe mogą być zawierane tylko i wyłącznie na pełne 3 miesiące jako okres realizacji stażu czyli np. 01.02.2017-30.04.2017

Dodatkowa instrukcja ułatwiająca przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy:

a) Umowa stażowa - należy czytelnie wypełnić (najlepiej komputerowo), wydrukować dwustronnie w trzech egzemplarzach, zaparafować przez Stażystę i Przyjmującego na Staż i podpisać przez Stażystę i Przyjmującego na staż. 

UWAGA! NIE NADAJEMY NUMERU UMOWY.

b) Załącznik nr 1 do Umowy stażowej (IPS) – należy czytelnie wypełnić (najlepiej komputerowo), wydrukować dwustronnie w trzech egzemplarzach, podpisać przez Stażystę i Przyjmującego na staż. Uwaga! w kolumnie uwagi należy wpisać miejsce i zakres godzinowy odbywania stażu.

c) Załącznik nr 2 do Umowy stażowej - należy wydrukować dwustronnie w trzech egzemplarzach i zaparafować przez Stażystę i Przyjmującego na staż.

d) Załącznik nr 3 do Umowy stażowej – należy czytelnie wypełnić (najlepiej komputerowo), wydrukować w trzech egzemplarzach i podpisać przez Stażystę.

e) Załącznik nr 4 do Umowy stażowej – należy wydrukować w trzech egzemplarzach i zaparafować przez Stażystę i Przyjmującego na staż.

f)) Regulamin odbywania staży – należy wydrukować dwustronnie w trzech egzemplarzach i zaparafować przez Stażystę.

g) Załącznik nr 1 do Regulaminu – należy wydrukować w trzech egzemplarzach i zaparafować przez Stażystę.

h) Załącznik nr 7 do umowy - należy wydrukować dwustronnie w trzech egzemplarzach i zaparafować przez Stażystę.

i) Załącznik nr 5 do umowy - należy wydrukować w trzech egzemplarzach i zaparafować przez Stażystę.

j) Załącznik nr 2 do Regulaminu - należy wydrukować w trzech egzemplarzach i zaparafować przez Stażystę.

 

Wszystkie w/w dokumenty (20 stron x3) wypełnione i parafowane/podpisane zgodnie z instrukcją Student - Stażysta dostarcza do Biura Projektu – WMII UŁ, pok. A335 w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia stażu. 

Niezłożenie kompletnych dokumentów skutkuje nie wypłaceniem stypendium motywacyjnego.

Po otrzymaniu dokumentów zostanie nadany numer, data umowy i umowa zostanie podpisana przez kierownika projektu. Jeden egzemplarz umowy wraz z wszystkimi załącznikami zostanie zwrócony do Pracodawcy (drogą tradycyjną-list polecony lub przez Studenta-stażystę).

 

8. Po otrzymaniu podpisanej umowy stażowej każdy Student-stażysta zostanie objęty grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas trwania stażu studenckiego. 

Wybranym wykonawcą ubezpieczenia w ramach projektu jest: PZU S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; O. Łódź, ul. Al. Kościuszki 57, 90-514 Łódź

 

9. Wraz z podpisanymi dokumentami wymienionymi w pkt 7. Student - Stażysta zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do wypłacenia stypendium stażowego: 

a) Wypełniony i podpisany załącznik nr 12 – Informacja do celów podatkowych (pobierz). 

b) Wypełniony, wydrukowany dwustronnie i podpisany załącznik nr 17 – Oświadczenie zleceniobiorcy (pobierz).

c) Wypełniony w zaznaczonych miejscach, wydrukowany dwustronnie i podpisany odpowiedni druk ZUS:

- dla Stażystów niepracujących - druk ZUS ZUA (pobierz),

- dla Stażystów pracujących poza UŁ i zarabiających więcej niż 2 000,00 zł brutto/mc (płaca minimalna od 01.01.2017r.) – druk ZUS ZZA (pobierz),

- dla Stażystów pracujących poza UŁ i zarabiających mniej niż 2 000,00 zł brutto /mc (płaca minimalna od 01.01.2017r.) – druk ZUS ZUA (pobierz).

d) Wypełniony i podpisany druk - dane studenta potrzebne do wypłaty stypendium stażowego (pobierz).

Wszystkie w/w dokumenty wypełnione i podpisane zgodnie z instrukcją Student - Stażysta dostarcza do Biura Projektu – WMII UŁ, pok. A335 w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia stażu.

Niezłożenie kompletnych dokumentów skutkuje nie wypłaceniem stypendium motywacyjnego.

***

Uwaga! Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie do Biura projektu wszelkich zaistniałych zmian danych. Jeżeli brak tych danych spowoduje konsekwencje finansowe dla UŁ, Student-stażysta zobowiązuje się do ich pokrycia w pełnej wysokości. 

***

10. Wraz z podpisanymi dokumentami wymienionymi w pkt 7. i 9. Student - Stażysta w imieniu Opiekuna zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do wypłacenia wynagrodzenia Opiekunowi Stażysty:

a) Wypełniony i podpisany załącznik nr 12 – Informacja do celów podatkowych (pobierz).

b) Wypełniony, wydrukowany dwustronnie i podpisany załącznik nr 17 – Oświadczenie zleceniobiorcy (pobierz).

c) Wypełniony w zaznaczonych miejscach, wydrukowany dwustronnie i podpisany odpowiedni druk ZUS:

- dla Opiekunów Stażystów pracujących poza UŁ i zarabiających więcej niż 2 000,00 zł brutto/mc (płaca minimalna od 01.01.2017r.) – druk ZUS ZZA (pobierz),

- dla Opiekunów Stażystów pracujących poza UŁ i zarabiających mniej niż 2 000,00 zł brutto/mc (płaca minimalna od 01.01.2017r.) – druk ZUS ZUA (pobierz).

d) Wypełniony i podpisany druk - dane opiekuna stażysty potrzebne do wypłaty wynagrodzenia (pobierz).

UWAGA! W przypadku rezygnacji Opiekuna Stażysty z wynagrodzenia prosimy o złożenie podpisanego oświadczenia o rezygnacji z wynagrodzenia w ramach projektu (pobierz).

 

Wszystkie w/w dokumenty Student - Stażysta dostarcza w imieniu Opiekuna Stażysty do Biura Projektu – WMII UŁ, pok. A335 w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia stażu.

***

Uwaga! Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie do Biura projektu wszelkich zaistniałych zmian danych. Jeżeli brak tych danych spowoduje konsekwencje finansowe dla UŁ, Opiekun stażysty zobowiązuje się do ich pokrycia w pełnej wysokości.

***

a) Wypełnione, wydrukowane dwustronnie i podpisane Karty czasu pracy Opiekuna Stażysty za każdy kalendarzowy miesiąc stażu  (pobierz).

UWAGA! od 01.01.2017 r. na kartach czasu pracy za każdy miesiąc kalendarzowy może zostać wykazanych tylko i wyłącznie 6 godzin czasu pracy Opiekuna na miesiąc (wykazujemy czas poświęcony Stażyście)

 

Karty czasu pracy Student - Stażysta dostarcza w imieniu Opiekuna Stażysty do Biura Projektu – WMII UŁ, pok. A335 za każdy miesiąc stażu w terminie do 3 dni roboczych następnego miesiąca odbywania stażu

UWAGA! W przypadku rezygnacji Opiekuna Stażysty z wynagrodzenia Karty czasy pracy są obowiązkowe do wypełnienia!

Niezłożenie kompletnych dokumentów skutkuje nie wypłaceniem wynagrodzenia Opiekunowi-Stażysty. 

 

UWAGA! Wystawione i podpisane przez Kierownika projektu umowy zlecenia /rachunki zlecenia zostaną wysłane drogą tradycyjną (list polecony) bezpośrednio do Firmy na nazwisko Opiekuna Stażysty.

 

B I U R O   P R O J E K T U:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,

ul. Banacha 22, 90-238 Łódź, pokój A 335,

www: staze2016.math.uni.lodz.pl